Κωνσταντίνος Π. Ηλιόπουλος
Ομ. Καθηγητής ΔΠΘ, πρώην Δικαστής Γεν. Δικαστηρίου ΕΕ