Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, που συνάπτεται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (π.χ. Airbnb), ακμάζει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και έχει πλέον ρυθμιστεί από τον Έλληνα νομοθέτη. Το νέο νομοθετικό καθεστώς εφαρμόζεται μόνο σε μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσων ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του ενός έτους.

Ακίνητα που μπορούν να μισθωθούν για μικρό χρονικό διάστημα κατά το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι διαμερίσματα, μονοκατοικίες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Διαχειριστής

Έννοια μείζονος σημασίας για τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι αυτή του Διαχειριστή, ήτοι του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Κάθε ακίνητο θα πρέπει να έχει αποκλειστικά ένα διαχειριστή.

Προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης βραχυχρόνιας μίσθωσης

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης βραχυχρόνια μίσθωσης ακινήτου απαιτείται:

α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση του ακινήτου στο Μητρώο είναι τα στοιχεία του διαχειριστή, των δικαιούχων εισοδήματος από το ακίνητο, τα στοιχεία του ακινήτου και τυχόν σημειώσεις.

Με την εγγραφή στο Μητρώο, ο διαχειριστής αποκτά έναν αριθμό εγγραφής. Από το σημείο αυτό μέχρι την οριστικοποίηση των στοιχείων, δύναται να προβαίνει σε μεταβολές των καταχωρηθεισών πληροφοριών. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.

β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Διαφορετική ρύθμιση ισχύει στην περίπτωση που ο διαχειριστής διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).

Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής

Πρόκειται για απαραίτητη δήλωση των συνηφθεισών συμφωνιών βραχυχρόνιας μίσθωσης που υποβάλλει ο διαχειριστής στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε..

Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή σε συγκεκριμένη προθεσμία εντός του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Σε περίπτωση δε ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης προβλέπεται δυνατότητα αντίστοιχης υποβολής αρχικής Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής εντός σχετικής προθεσμίας.

Φορολογικό καθεστώς

To εισόδημα που προκύπτει από τις εν λόγω μισθώσεις είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Ηλεκτρονικές Διαδικασίες

Τόσο η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής όσο και η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής γίνονται ηλεκτρονικά. Η λειτουργία του Μητρώου ξεκίνησε στις 30.8.2018. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του Μητρώου, οφείλουν να εγγραφούν σε αυτό μέχρι τις 30.11.2018.