Δίκαιο της Ενέργειας

Η εταιρεία, βασιζόμενη στην εμπερία της σε ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας, αποτελεί μία από τις πρώτες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες ασχολούνται με υποθέσεις Δικαίου της Ενέργειας.

Η εταιρεία, βασιζόμενη στην εμπερία της σε ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας, αποτελεί μία από τις πρώτες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες ασχολούνται με υποθέσεις Δικαίου της Ενέργειας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε υποθέσεις Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Διαχείρηση υποθέσεων ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και των Διοικητικών Δικαστηρίων
  • Αιτήσεις ενώπιον της ΡΑΕ για αδειοδότηση
  • Έλεγχος των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΡΑΕ στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας (ελεύθερη πρόσβαση τρίτων, δικαιώματα διόδου κλπ)
  • Ζητήματα Ανταγωνισμού που άπτονται του Δικαίου της Ενέργειας
  • Δίκαιο του Περιβάλλοντος