Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Π. Ηλιόπουλος, είναι Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διορίστηκε Δικηγόρος Αθηνών το 1973 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Από τον Απρίλιο 2016 τελεί σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος λόγω του διορισμού του ως Δικαστού στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Στη Νομική Σχολή ΔΠΘ δίδαξε μέχρι την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδοτήσεως Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Δίκαιο της Ενέργειας. Ως Ομότιμος Καθηγητής εξακολουθεί να διδάσκει στο «ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Κατά το χρόνο εκπονήσεως της διδακτορικής του διατριβής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με θέμα «Οι κοινές θυγατρικές εταιρείες στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού» διετέλεσε βοηθός στην έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαίου της Σχολής αυτής.

Άσκησε δικηγορία στη Γερμανία (Αμβούργο), συνεργαζόμενος με γερμανικά δικηγορικά γραφεία και στην Αθήνα από το 1974 μέχρι τον Απρίλιο 2016.

Μετά τη λήψη του διδακτορικού του διπλώματος, έλαβε επί σειρά ετών (1986 και 1992-2006) εντολή διδασκαλίας από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού και στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο. Εκτός από τη διδακτορική του διατριβή, έχει δημοσιεύσει πέντε μονογραφίες και σημαντικό αριθμό άρθρων και έχει υπάρξει συνεπιμελητής συλλογικών έργων, τα οποία εξεδόθησαν στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Έδωσε διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού, Οικονομικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας.

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως του ανέθεσε δύο γνωμοδοτήσεις στα θέματα:
1. Η αποζημίωση κατά το ελληνικό δίκαιο λόγω παραβάσεων των άρθρων 85 και 86 ΣυνθΕΟΚ (1986, στα γερμανικά), και
2. Η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως κατά το ελληνικό και κατά το κοινοτικό δίκαιο (1994, στα γαλλικά).

Η Κυπριακή Δημοκρατία τον επέλεξε ως σύμβουλο/εμπειρογνώμονα και του ανέθεσε εν όψει της προετοιμασίας της Προσχωρήσεώς της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφ’ ενός την σύνταξη επτά νομοσχεδίων εναρμονίσεως του κυπριακού δικαίου προς το κοινοτικό εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (δεκατρείς οδηγίες) και αφ’ ετέρου την αναβάθμιση της κυπριακής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (2000-2003).

Από τον Σεπτέμβριο του 1992 μέχρι και τον Ιανουάριο 2006 διετέλεσε μέλος της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και υπήρξε εισηγητής ή συνεισηγητής σε σημαντικές αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις. Από τον Σεπτέμβριο 2007 μέχρι τον Οκτώβριο 2009 υπήρξε (εξωτερικός) νομικός σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης σε θέματα δικαίου ενέργειας (διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού, ιδίως δε σχετικά με τον αγωγό πετρελαίου Burgas-Αλεξανδρούπολη και τον αγωγό φυσικού αερίου Southstream).

Είναι αντιπρόεδρος της Γερμανοελληνικής Ενώσεως Νομικών (Αμβούργο), γενικός γραμματέας της Ελληνογερμανικής Ενώσεως Νομικών (Αθήνα), γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου (Αθήνα) και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ενώσεως Δικαίου Ενέργειας (Αθήνα). Κατά τα έτη 2005-2011 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη).

Ομιλεί ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά.