Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή πείρα σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και ιδιαιτέρως Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή πείρα σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και ιδιαιτέρως Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ελεύθερη διακίνηση επορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων
  • Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Συμπράξεις περιοριστικές του Ανταγωνισμού, Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως, Έλεγχος συγκεντρώσεων)
  • Κρατικές ενισχύσεις.
  • Νομική προστασία νομικών προσώπων και επιχειρήσεων