Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Η εταιρεία, εξοικειωμένη με τις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις και εξελίξεις, καλύπτει τις ανάγκες των πελατών για παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του ελληνικού Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, παρέχοντας τις σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Συμβουλευτική σχετικά με τον προτιμώμενο τύπο νέων εταιρικών οντοτήτων και την ίδρυση αυτών
 • Κανονιστική συμμόρφωση
 • Εταιρική διακυβέρνηση και προετοιμασία εταιρικών εγγράφων
 • Διαπραγμάτευση και προετοιμασία για κάθε είδους εξαγορά, συγχώνευση και κοινοπραξία
 • Εταιρική διάρθρωση, αναδιάρθρωση και μετασχηματισμός
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με αποζημιώσεις, παροχές και περιοριστικούς όρους
 • Ρόλος του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης όσον αφορά τη διακυβέρνηση της εταιρείας
 • Σύνθεση και διαδικασίες του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών
 • Διαδικασίες και πολιτικές αξιολόγησης, διαδοχής και απομάκρυνσης του διοικητικού συμβουλίου
 • Νομική υποστήριξη για τις καθημερινές ανάγκες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εταιρικών πρακτικών
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων
 • Εμπορικές μισθώσεις
 • Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία (εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.)