Εμπορικό Δίκαιο

Η εταιρεία εξοικειωμένη με τις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις και εξελίξεις, καλύπτει τις  ανάγκες των πελατών για παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα Εμπορικού Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Εμπορική Ιδιότητα (Γενικό Εμπορικό Μητρώο κλπ)
  • Εμπορικές Εταιρείες (Ομόρυθμες, Ετερόρυθμες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταρείες)
  • Εμπορικές Συμβάσεις
  • Αξιόγραφα (Συναλλαγματική, Γραμμάτιο, Επιταγή κλπ)
  • Εμπορικές Μισθώσεις
  • Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Εμπορικά σήματα, Ευρεσιτεχνίες κλπ)
  • Ναυτικό Δίκαιο
  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Πτωχευτική Διαδικασία και Διαδικασία Εξυγειάνσεως Επιχειρήσεων