Διανοητική Ιδιοκτησία: Οι τρεις παράλληλες λωρίδες της Adidas (Adidas AG) δεν είναι ικανές να καταχωρισθούν ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Απόφαση T-307/17 – Adidas κατά EUIPO)

 

Με την από 19.6.2019 Απόφασή του (T-307/17), το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) έκρινε ότι οι τρεις παράλληλες λωρίδες της Adidas (Adidas AG) δεν είναι ικανές να καταχωρισθούν ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικό σήμα) και να απολαμβάνουν στο εξής της σχετικής προστασίας.

Η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών είχε καταθέσει ήδη από τα τέλη του 2013 αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής EUIPO), δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, για σήμα της που αποτελείται από τρεις παράλληλες μεταξύ τους γραμμές. Η εταιρεία συνηθίζει να χρησιμοποιεί τις εν λόγω γραμμές στα προϊόντα της, ασχέτως του εάν αναγράφει την επωνυμία “Adidas”.

Το σήμα χαρακτηρίζεται ως εικονιστικό και, σύμφωνα με την αίτηση καταχωρίσεως, «αποτελείται από τρεις παράλληλες λωρίδες ίσου πλάτους και ίσης απόστασης μεταξύ τους που είναι τοποθετημένες στο προϊόν προς πάσα κατεύθυνση».

Λίγους μήνες αφότου έγινε δεκτή η καταχώριση του ανωτέρω σήματος, η εταιρεία Shoe Branding Europe BVBA υπέβαλε αίτηση κηρύξεως ακυρότητάς του, η οποία έγινε δεκτή. Στη συνέχεια, η Adidas άσκησε προσφυγή ενώπιον του EUIPΟ, η οποία απερρίφθη με το σκεπτικό ότι το σήμα στερούνταν διακριτικού χαρακτήρα. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΔΕΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του EUIPΟ.

Καταρχάς το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε ότι το σήμα πρέπει να έχει διακριτικό χαρακτήρα, δηλαδή  να είναι ικανό να διακρίνει το προϊόν αυτό από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Το σήμα πρέπει να έχει διακριτικό χαρακτήρα ήδη από την καταχώρισή του (εγγενής διακριτικός χαρακτήρας)˙ αν στερείται διακριτικού χαρακτήρα, η καταχώρισή του θα πρέπει να κηρυχθεί άκυρη, εκτός κι αν απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα δια της χρήσεώς του μετά την καταχώρισή του (διακριτικός χαρακτήρας δια της χρήσεως).

Ακολούθως, το Δικαστήριο διέγνωσε ότι δεν πρόκειται για σήμα μοτίβου (μια εικόνα αποτελούμενη από ένα σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται τακτικά). Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η χρήση ενός σήματος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να γίνεται υπό μορφές που διαφέρουν από τη μορφή υπό την οποία καταχωρίστηκε (κανόνας περί επιτρεπόμενων παραλλαγών). Η διαφορετική μορφή του σήματος, όμως, πρέπει να διαφέρει μόνο ως προς αμελητέα στοιχεία σε σχέση με τη μορφή που έχει καταχωρισθεί.

Συναφώς, το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση χαρακτηρίστηκε ως «εξαιρετικά απλό», καθώς αποτελείτο  από λίγα χαρακτηριστικά και συνίστατο σε τρεις παράλληλες μαύρες γραμμές σε σχήμα ορθογωνίου εντός λευκού φόντου. Στην περίπτωση αυτή ακόμη και ελαφρές τροποποιήσεις είναι ικανές να αποτελέσουν μη αμελητέες παραλλαγές. Επομένως, η αντιστροφή του χρωματικού συνδυασμού του σήματος (από έγχρωμες λωρίδες με λευκό φόντο σε ανοιχτόχρωμες λωρίδες σε σκούρο φόντο) δεν είναι αμελητέα παραλλαγή,  σε σχέση με την καταχωρισμένη μορφή του.

Επιπλέον, η εταιρεία δεν κατάφερε να αποδείξει ότι το EUIPΟ υπέπεσε σε πλάνη εκτιμήσεως όσον αφορά την κτήση διακριτικού χαρακτήρα διά της χρήσεωςΗ adidas, προς απόδειξη της κτήσεως διακριτικού χαρακτήρα δια της χρήσεως του σήματός της, έφερε ως αποδεικτικά στοιχεία εικόνες, στοιχεία αναφορικά με τον κύκλο εργασιών και με τις δαπάνες μάρκετινγκ και διαφημίσεως,  έρευνες αγοράς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία δεν απεικόνιζαν στην πλειονότητά τους το σήμα του οποίο η καταχώριση είχε ζητηθεί (αφού επρόκειτο για εικόνες που έφεραν αντίστροφο χρωματικό συνδυασμό), δεν καθιστούσαν εμφανή την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των αριθμητικών στοιχείων που παρέσχε η εταιρεία και του επίμαχου σήματος (καθώς αφορούσαν το σύνολο της δραστηριότητας της επιχειρήσεως, αδιακρίτως προϊόντων και σημάτων), και πάντως, δεν αποδείκνυαν ότι το σήμα είχα αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα δια της χρήσεώς του σε ολόκληρη την Ένωση.

Για τους λόγους αυτούς, το ΓΔΕΕ επικύρωσε την κρίση του EUIPΟ περί ακυρότητας της καταχώρισης του συγκεκριμένου σήματος της Adidas.